ADEPTUS TITANICUS WARLORD BATTLE TITAN WEAPON CARD PACK (EXCLUSIVE)

Mã sản phẩm: 60220399003
400,000₫

Mỗi thẻ trong số 26 thẻ trong gói này đại diện cho một vũ khí từ Warlord Titans của bạn và vừa khít với các khe chứa vũ khí trên Command Terminal của chúng. Khi lật, chúng được dùng để biểu thị rằng vũ khí đã bị vô hiệu hóa.

Each of the 26 cards in this pack represents a weapon from your Warlord Titans, and fits snugly on to the weapon slots on their Command Terminals. When flipped, they are used to denote that the weapon is disabled.