SECRET LAIR - THEROS STARGAZING VOL. I

Mã sản phẩm: C85380000
1,200,000₫

Sản phẩm bao gồm 3 card god foil và có art constellation mới:
-1 Foil Alternate-Art cho Heliod, God of the Sun.
-1 Foil Alternate-Art cho Iroas ,God of Victory.
-1 Foil Alternate-Art cho Karametra, God of Harvests.