BATTLEZONE MANUFACTORUM: CONSERVATORS

Mã sản phẩm: 99120199078
1,000,000₫

Bao gồm 2 khung terrain gắn với nhau để tạo thành 1 Servo-hauler, 1 Servo-welder, 1 Haulage Trailer carrying 1 container bọc thép,  3 thùng promethium và 4 thùng tiếp tế.
Các luật tùy chọn cho mảnh Terrain này được bao gồm trong Battlezone: Manufactorum - Terrain Datasheet Cards.

Contains 2 frames of existing terrain that combines to make 1 Servo-hauler, 1 Servo-welder, 1 Haulage Trailer carrying an armoured container, 3 promethium barrels and 4 supply crates. 
Optional rules for this terrain piece are included in Battlezone: Manufactorum - Terrain Datasheet Cards.