-10% codex space wolves hb english

CODEX: SPACE WOLVES (HB) (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60030101052
675,000₫
Giá gốc: 750,000₫
Giảm: 75,000₫ (-10%)

Codex Supplement mới này bao gồm rules để bạn chơi Space Wolves: 4 Nhiệm vụ phụ của Space Wolves trong chế độ Matched Play, 6 Warlord Traits, 6 Sagas, 7 Relics, 6 Psychic Powers of the Tempestas Discipline and 16 Stratagem. Quyển này cũng bao gồm những rule dành riêng cho chế độ chơi Crusade: Agendas, Requisitions, bảng Battle Trait, luật Deeds để tự tạo một Crusade Relics.Bạn sẽ cần 1 quyển Codex: Space Marine để sử dụng rulebook này.

This new Supplement includes new rules for fielding Space Wolves armies: 4 Matched Play Space Wolves Secondary Objectives, 6 Warlord Traits, 6 Sagas, 7 Relics, 6 Psychic Powers of the Tempestas Discipline and 16 Stratagems. This also includes Space Wolves specific Crusade rules, including: Agendas, Requisitions, Battle Trait tables, rules for Deeds of Making an Crusade Relics. A copy of Codex: Space Marine is required to use this rulebook.