-10% broken realms morathi hb english

BROKEN REALMS: MORATHI (HB) (ENGLISH)

Mã sản phẩm: 60040299089
900,000₫
Giá gốc: 1,000,000₫
Giảm: 100,000₫ (-10%)

Bản mở rộng Narrative , bắt đầu Narrative tiếp theo cho Warhammer Age of Sigmar.
Một chiến dịch được liên kết của 6x battleplans , cho phép khách hàng phát lại câu chuyện, cũng như các quy tắc của Realm of Battle cho Realms of Aqshy, Ulgu và The Eightpoints.
Bao gồm các bản cập nhật Battletome cho các mặt 5x Age of Sigmar: - Stormcast Eternals, Dau Daughter of Khaine, Idoneth Deepkin, Slaves to Darkness và Cities of Sigmar.
Cũng bao gồm 10x Tiểu đoàn Warscroll và 6x Warscrolls.

Narrative expansion, that begins the next narrative epoch for Warhammer Age of Sigmar - a must have for any fan of the narrative.
A linked campaign of 6x battleplans, allowing customers to replay the narrative, as well as Realm of Battle rules for the Realms of Aqshy, Ulgu and The Eightpoints.
Includes Battletome Updates for 5x Age of Sigmar Factions: – Stormcast Eternals, Daughters of Khaine, Idoneth Deepkin, Slaves to Darkness and Cities of Sigmar.
Also includes 10x Warscroll Battalions and 6x updated Warscrolls.