NECRO: VAN SAAR ARCHEOTEKS & SKY-CUTTERS

Mã sản phẩm: 99120599024
1,000,000₫

Gồm 6 mô hình nhựa nhân vật Van Saar: 2 Archeotek và 4 Neoteks lái Grav-cutters. Bên trong còn có phụ kiện, trang bị bổ sung, lựa chọn đầu thay đổi để các mô hình mini này luôn trở nên khác biệt.

Contains 6 plastic Van Saar miniatures: 2 Archeoteks and 4 Neoteks riding Grav-cutters. Contains accessories, equipment and head options to enable every miniature to be different.