🔑 THUÊ TỦ/ LOCKERS RENTAL 🔑

Ngày:09/10/2020 lúc 00:00AM

 

[Eng Below]

1. Các tủ cho thuê sẽ được đánh số thứ tự:

- ECS sẽ áp dụng mức giá thuê tủ trưng bày quân cho các chi nhánh như sau:

2. Chính sách hoàn trả tủ khi kết thúc hợp đồng:

- Những quý khách đã thuê tủ đựng quân tại ECS xin lưu ý rằng: 

 • ECS sẽ thông báo thời gian kết thúc hợp đồng trước 15 ngày và tiến hành thu hồi tủ khi đến thời hạn kết thúc hợp đồng.
 • Các chủ sở hữu tủ quân tại ECS vui lòng thu dọn quân và hoàn trả chìa khóa tủ cho ECS đúng thời hạn (tức ngày kết thúc hợp đồng).
 • ECS sẽ hoàn trả lại phí đảm bảo 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn Việt Nam đồng) khi kết thúc hợp đồng.
 • Các chủ sở hữu có nhu cầu tiếp tục thuê tủ, vui lòng đến trực tiếp ECS để ký tiếp hợp đồng thuê tủ sau khi kết thúc hợp đồng cũ.

- Trong trường hợp bất khả kháng, quý khách không thể dọn tủ và hoàn trả chìa khóa trong thời gian quy định, quý khách vui lòng liên hệ shop ngay để được hỗ trợ. 

- Trong trường hợp đến sau thời gian quy định, quý khách vẫn chưa hoàn trả được tủ quân đã thuê, ECS sẽ tiến hành dọn tủ quân. ECS sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hư hỏng hay tổn hại phát sinh liên quan đến sản phẩm/ hàng hóa của quý khách trong quá trình dọn tủ.

- Những quý khách không thể hoàn trả tủ đúng thời gian quy định sẽ bị phạt theo điều khoản của Hợp đồng thuê tủ đã ký kết trước đó. 

- Nếu quý khách có nhu cầu di chuyển quân/ hàng hóa từ tủ cũ sang tủ mới cho hợp đồng thuê tiếp theo, ECS có thể hỗ trợ giúp quý khách di dời.

 • Phí dịch vụ cho việc di chuyển quân/ hàng hoá trong tủ ở phạm vi một cửa hàng:
  • Đối với các tủ tiêu chuẩn là 1,000 RPs/ lần.
  • Đối với các tủ được trang bị tầng nâng cấp, phí dịch vụ là 2,000 RPs/ lần.
 • Phí dịch vụ cho việc di chuyển quân/ hàng hoá trong tủ từ Tân Bình sang Quận 2 hoặc ngược lại:
  • ECS sẽ hỗ trợ shipping với chi phí là 50,000 VNĐ cho 1 lần di chuyển (tương đương 1 thùng: dài 30cm x rộng 24cm x cao 24cm).
  • Hoặc khách hàng có thể lựa chọn Grab Delivery Express với mức chi phí 80,000 VNĐ - 100,000 VNĐ.

💥💥 Lưu ý: Khách hàng sẽ tự đóng gói quân và vật dụng vào thùng, ECS sẽ chỉ hỗ trợ shiping và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ hư hỏng hay tổn hại phát sinh liên quan đến sản phẩm/ hàng hóa của quý khách trong quá trình vận chuyển.

 

3. Điều khoản chung:

- Điều khoản thuê locker có hiệu lực đúng trong năm và không thể hoàn trả. Hệ thống và chính sách thuê tủ của ECS được làm mới mỗi năm.

- Quyền ưu tiên chọn tủ sẽ theo thứ tự như sau:

 • 1: Người đoạt giải trong các giải đấu hoặc event do ECS tổ chức.
 • 2: Khách hàng Captain Status (VVIP).
 • 3: Khách hàng Lieutenant Status (VIP).
 • 4: Các khách hàng có tổng RPs theo thứ tự từ cao xuống thấp, ...

- Tủ cung cấp sự tiện lợi cho người thuê với mức độ an toàn cơ bản. ECS sẽ không chịu trách nhiệm cho những vật dụng mà người thuê đặt trong tủ, bao gồm cả việc hư hỏng hoặc mất mát. ECS khuyến khích người thuê tủ chỉ nên để những đồ vật liên quan tới Warhammer hoặc những sản phẩm mua từ ECS trong tủ. 

- Việc chỉnh sửa hay tự ý thay đổi tủ mà không thông qua ECS là không được phép. 

- Quý khách vui lòng giữ vệ sinh tủ xuyên suốt thời gian thuê.

- Người thuê sẽ được giao 01 chìa khóa tủ và người thuê vui lòng đóng phí đảm bảo 200,000 VNĐ (hai trăm nghìn Việt Nam đồng) khi ký hợp đồng (Đặc biệt: đối với khách hàng VVIP sẽ được miễn đóng phí đảm bảo). Trách nhiệm của người thuê tủ là bảo quản và cất giữ chìa khóa này trong suốt thời gian thuê tủ. Trong trường hợp xảy ra mất mát hoặc hư hỏng chìa khóa tủ được cấp, phí đền bù sẽ là 200.000 VNĐ (hai trăm nghìn Việt Nam đồng) và sẽ được thu trước khi người thuê có thể dùng tủ. 

- Chìa khóa dự phòng được lưu giữ tại quầy counter của ECS chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp. Trong trường hợp người thuê tủ/ người sử dụng cần dùng chìa dự phòng, phí sử dụng sẽ là 100 RPs và sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản người mượn mỗi lần. Người mượn chìa có trách nhiệm tương đương người thuê tủ trong điều khoản thuê tủ.

- Người chơi mượn chìa khoá tủ phải nhận được sự cho phép của chủ sở hữu tủ và đồng thời phải thông báo cho nhân viên shop trước khi lấy bất kì đồ vật gì trong tủ. 

- Các hóa chất và vật liệu dễ cháy/ nổ không được phép để trong tủ. 

- Tủ có thể được nâng cấp theo yêu cầu của chủ sở hữu. Nếu bạn có nhu cầu nâng cấp tủ của mình, vui lòng liên hệ với nhân viên của ECS để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể.

- Trường hợp chủ tủ kết thúc hợp đồng thuê tủ sớm hơn thời gian đăng ký thì shop ko hoàn trả lại tiền.                         

💥💥 Lưu ý: Empire Capital Shop có quyền mở và kiểm tra bất kì tủ nào vào bất cứ thời điểm nào để đảm bảo người thuê tuân thủ những điều khoản đã ký kết. Nếu người thuê cố ý vi phạm điều khoản, ECS có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê tủ của người đó. Những đồ vật trong tủ phải được dọn đi trong vòng 1 tuần và shop ko hoàn trả lại tiền.

 

💌 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Fanpage Empire Capital Shop hoặc Hotline hỗ trợ bán hàng 0938 997 745.

❣️ Xin chân thành cảm ơn! ❣️


1. The lockers will be numbered:

- ECS will apply the rental fee for showcases lockers at its branches as follows:

2. Lockers return policy at the end of the contract:

- For those who have rented lockers at ECS, please note that: 

 • ECS will announce the termination time of the contract 15 days in advance and withdraw the lockers when the contract is terminated.
 • The owners of the lockers need to clean up the troops and return the keys to ECS on time (ie the contract termination date).
 • ECS will refund the donation bond fee of 200,000 VND (two hundred thousand Vietnam dong) upon the termination of the contract.
 • Owners want to continue renting lockers, please go directly to ECS to renew the rental contract after the end of the old contract.

- In case of force majeure that owners can not clean the lockers and return the keys within the specified time, please contact the shop immediately for assistance.

- In case of the contract termination date is up and owners still have not returned the hired lockers, ECS will proceed to clean the army lockers. ECS will not be responsible for any damage from your products/ products during the cleaning process.

- Customers who don’t return the lockers on time will be penalized according to the terms of the rental contract signed earlier. 

- If you have a need to move troops/ products from the old lockers to the new one for the next lease, ECS can assist you with relocation.

 • Service fees for moving troops/goods in lockers within a store:
  • For standard lockers it is 1,000 RPs/ time.
  • For upgraded lockers, the service fee is 2,000 RPs/ time.
 • Service fees for moving troops/goods in lockers from Tan Binh to District 2 or D2 to Tan Binh:
  • ECS will support shipping at a cost of 50,000 VND per trip (equivalent to 1 carton: 30cm long x 24cm wide x 24cm high).
  • Customers can also choose Grab Delivery Express with a cost of 80,000 VND - 100,000 VND per trip.

💥💥 Note: Customers will pack their own troops and items into the box by themselves, ECS will only support the shipping and will not be responsible for any damage from your products/ goods during the transportation.

 

3. General terms:

- Locker rental terms are valid for a year and cannot be refunded. The ECS lockers rental policies are renewed each year.

- The priority to select lockers will be in the following order:

 • 1: Winners in tournaments or events organized by ECS.
 • 2: Captain Status Customers (VVIP).
 • 3: Lieutenant Status Customer (VIP).
 • 4: Customers have total RPs in order from top to bottom, ...

- The lockers provides to the owners the convenience with a basic level of safety. ECS will not be responsible for items that tenants place in lockers, including damage or loss. ECS strongly advise owners to keep only Warhammer-related items or products purchased from ECS in the lockers. 

- Modification or changing lockers without ECS’s permission is not permitted. 

- Please keep the lockers clean during the rental period.

- Owner will be assigned a locker key and owner pay a guarantee fee of 200,000 VND (two hundred thousand Vietnam dong) when signing the contract (Special: VVIP customers will be exempt from payment guarantee). Owners have responsibility to maintain and keep this key for the entire rental period. In case of loss or damage to the key provided, the compensation fee will be 200,000 VND (two hundred thousand Vietnam dong) and will be collected before the owner can use the locker. 

- Backup keys that are stored at ECS counter can only be used in case of emergency. In case the locker/ user needs to use a backup key, the usage fee will be 100 RPs and will be deducted directly from the borrower's account each time. The key borrower has the same responsibility as the lockers owners in the rental terms.

- The player who borrows the locker key must get the permission from the owner of the locker and notify the ECS staff before taking any items in the locker. 

- Flammable/ explosive chemicals and materials are not allowed in the lockers.

- The lockers can be upgraded according to the owner's request. If you need to upgrade your lockers, please contact ECS staff for specific support and advice.

- In case the owner ends the rental contract before the the contract termination date, ECS will not refund the money.                         

💥💥 Note: Empire Capital Shop has the right to open and inspect any lockers at any time to ensure the owner’s compliance with the signed terms. If an owner intentionally breaches the term, ECS reserves the right to end the contract. All the troops/ products must be removed within 1 week and ECS will not refund the money.

 

💌 For any questions, please contact Fanpage Empire Capital Shop or Sales Support Hotline 0938 997 745.

❣️ Thank you very much! ❣️

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận