⚜️ ĐIỂM THƯỞNG/ REWARDS POINTS ⚜️

Ngày:20/06/2021 lúc 15:47PM

[Eng Below]

1. Khách hàng sẽ nhận được RPs khi mua hàng tại ECS:

  • Cách quy đổi: 1,000 VNĐ = 1 RPs.

VD: Bạn mua một cây cọ giá 150,000 VNĐ => Bạn sẽ nhận được 150 RPs.

  • RPs sẽ được cập nhật thường xuyên và lưu trong tài khoản khách hàng tại ECS. Nếu bạn muốn biết được số điểm của mình, vui lòng liên hệ quầy thu ngân của ECS để kiểm tra. 

 

2. RPs được dùng để:

- Kể từ ngày 01/01/2020, ECS sẽ áp dụng chính sách điểm mới cho trụ sở Tân Bình và chi nhánh D2.

 ​💌 Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Fanpage Empire Capital Shop hoặc Hotline hỗ trợ bán hàng 0938 997 745.

❣️ Xin chân thành cảm ơn! ❣️


1. Customers will get RPs when making a purchase at ECS:

  • Redemption method: 1,000 VND = 1 RPs.

EX: You buy a brush for 150,000 VND => You will get 150 RPs.

  • RPs will be updated regularly and stored in customer accounts at ECS. If you want to know your RPs, please contact the ECS cashier to check.

2. RPs are used to:

- From January 1, 2020, ECS will apply the new reward point policy for Tan Binh headquarters and branch D2.

 

💌 For any questions, please contact Fanpage Empire Capital Shop or Sales Support Hotline 0938 997 745.

❣️ Thank you very much! ❣️

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận