🎇 GUILD UP !: BUILD YOUR GUILD 🎇

Ngày:31/12/2020 lúc 14:11PM

[Eng below]

📢 Hỡi toàn thể con dân sinh sống và làm việc tại Thủ Phủ của Đế Chế!

🎮 Guild System luôn là niềm tự hào của Empire Capital Shop về sự độc đáo và tính gắn kết của nó với cộng đồng. Với mong muốn nâng tầm trải nghiệm khi tham gia Guild System, ECS xin thông báo về những thay đổi mới nhất trong năm 2021.

🎖 Quyền lợi của các Guild chính thức và thành viên tham gia:

 • Được ECS quảng bá trên các công cụ truyền thông, group và tại cửa hàng.
 • Được hỗ trợ in cờ hiệu treo tại các cửa hàng thường xuyên sinh hoạt (hoặc cửa hàng Warhammer chính thức tại VN) (I).
 • Được cung cấp badge mang Logo của Guild.
 • Thành viên trong Guild sẽ được sử dụng một tài khoản tích điểm chung khi mua hàng (không bắt buộc).
 • Được giữ ít nhất một chỗ trong các Major và Minor Events (II).
 • Được tích điểm Guild Points để xếp hạng Guild trong năm.
 • Được hỗ trợ tạo groups hoặc các công cụ để sinh hoạt.
 • Được hỗ trợ tìm kiếm thành viên mới.
 • Được tham gia sự kiện dành riêng cho Guilds trong năm.
 • Được tặng một tủ Locker bất kỳ (III)

🎯 Cơ chế hoạt động của một Guild chính thức:

 • Các dòng Game hỗ trợ trong Guild System: – Warhammer, Warlord Games, LOTR, D&D, Magic the Gathering.
 • Lĩnh vực hoạt động:
  • Tabletop Gaming
  • Gaming Loremaster
  • Builder, Modders & Painters
  • Video Gaming
 • Số lượng thành viên: 3-10 người/Guild
 • Tổng điểm ECS Reward Points của tất cả thành viên >= 30,000 RPs (IV)
 • Tất cả các thành viên phải hoàn tất đăng ký tại ECS HQ trước khi Guild được công nhận là đã ĐƯỢC ĐĂNG KÝ.
 • Phải có thành viên tham gia ít nhất 02 sự kiện (Major và Minors) trong năm (Mỗi thành viên phải tham gia ít nhất một sự kiện Major trong năm)

📢 Cách thức đăng ký

 • Các Guild Leaders sẽ đăng ký lập Guild theo Form tại ECS HQ hoặc Online: Build your Guild.

❤️ Lưu ý:

 • Các Guild phải cập nhật danh sách thành viên mỗi 6 tháng.
 • Tất cả các thay đổi của Guild phải được thông báo cho ECS trước 30 ngày.
 • Tất cả các Guild đều phải tuân thủ theo Courtesy Rules khi sinh hoạt tại các Major và Minor Events .
 • Những Guild nào có thành viên vi phạm sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng: (V)
  • Nhắc nhở cho lần đầu vi phạm (áp dụng cho toàn Guild khi có thành viên vi phạm) 
  • Trừ 10% Guild Points cho lần vi phạm thứ 2
  • Trừ 50% Guild Points cho lần vi phạm thứ 3
  • Giải tán Guild sau lần vi phạm thứ 4

🏆 Guild Points:

 • Guild Points là điểm xếp hạng các Guild trên bảng xếp hạng Guild Chart. Guild Points có thể được tích thông qua việc các thành viên trong Guild tham gia các Major và Minor Events của ECS (VI). Bảng xếp hạng Guild sẽ được tổng kết và reset lại sau mỗi năm.
 • Guild Points sẽ được tổng kết và duyệt lại sau mỗi năm.

🎁 Các phần thưởng dành cho Guild và thành viên đạt được thành tích trong năm:

 • Dành cho Guild có điểm Guild Points cao nhất trong năm – Master Guild
 • Tài khoản tích điểm chung sẽ được giảm giá 10% trong vòng 1 năm khi mua hàng tại ECS. (Từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)
 • Được vinh danh trên các công cụ truyền thông, group và tại cửa hàng.
 • Trophy và badge dành cho Master Guild.
 • ECS Voucher trị giá 5.000.000 vnd
 • Dành cho Guild có điểm Guild Points cao thứ 2 trong năm - Captain Guild 
 • Tài khoản tích điểm chung sẽ được giảm giá 5% trong vòng 1 năm khi mua hàng tại ECS. (Từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022)
 • Được vinh danh trên các công cụ truyền thông, group và tại cửa hàng 
 • Badge dành cho Captain Guild
 • ECS Voucher trị giá 3.000.000 VND
 • Dành cho Guild có điểm Guild Points cao thứ 3 trong năm - Lieutenant Guild
 • Được vinh danh trên các công cụ truyền thông, group và tại cửa hàng 
 • Badge dành cho Lieutenant Guild
 • ECS Voucher trị giá 2.000.000 VND
 • Dành cho thành tích cá nhân:
 • Thành viên có Guild Point cao nhất trong năm - Champion: ECS Voucher trị giá 3.000.000 vnd.
 • Thành viên có Guild Point cao thứ 2 trong năm - Sergeant ECS Voucher trị giá 2.000.000 vnd
 • Thành viên có Guild Point cao thứ 3 trong năm - Elite: ECS Voucher trị giá 1.000.000 vnd

👉 Còn chần chừ gì nữa hơi các con dân của Đế Chế, cùng với những người anh em đồng chí tụ họp và tạo nên một Guild của riêng mình để cùng tranh tài, giao lưu với những chơi cùng sở thích trong công đồng. Hãy trở thành một phần trong dấu mốc phát triển của cộng đồng Hobby Việt Nam!

📌 Chú thích:

 1. Tùy vào chương trình mà các Local Store chạy. Các stores chính thức không bắt buộc chạy Guild System.
 2.  Vẫn áp dụng deadline để đăng ký.
 3. Áp dụng đối với những tủ còn trống
 4.  Chỉ xét duyệt chứ không sử dụng điểm
 5. Thời gian áp dụng trong vòng 12 tháng
 6.  Các sự kiện, hoạt động được tính điểm và số điểm được nhận sẽ được thông báo theo mỗi sự kiện

☎️ Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Empire Capital Shop tại fanpage hoặc gọi theo số điện thoại: 0931-985-416 (Mr. Tuấn Ngọc)

👍 Tham gia ngay cộng đồng Vietnam Warhammer 40000 Club để cùng giao lưu, trao đổi và tham gia các sự kiện cùng các thành viên có cùng đam mê nào!!!


📢 All people living and working in the Empire Capital!

🎮 Guild System has always been the pride of the Empire Capital Shop for its uniqueness and cohesion with the community. With the desire to enhance the experience when joining Guild System, ECS would like to announce the latest changes in 2021.

🎖 Benefits for become Official Guilds and participating members:

- Being promoted by ECS on communication tools, groups and in stores.

- Supported printing flags and flags at regular stores (or official Warhammer stores in Vietnam) (I).

- Badges with the Guild’s Logo.

- Guild members will be able to use an account to gain the Reward Points (RP) when making purchases (optional).

- Hold at least one slot in Major and Minor Events (II).

- Earn Guild Points for Guild ranking during the year.

- Support creating groups.

- Support searching for new members.

- Participate in events dedicated to Guilds during the year.

- Get a free Locker (III)

🎯 The working mechanism of an official guild:

- The Games supported in Guild System: - Warhammer, Warlord Games, LOTR, D&D, Magic the Gathering.

- Scope of work:

o Tabletop Gaming

o Gaming Loremaster

o Builder, Modders & Painters

o Video Gaming

- Number of members: 3-10 people / Guild

- Total ECS Reward Points of all members> = 30,000 RPs (IV)

- All members must complete registration at ECS HQ before Guild to become REGISTERED Guild.

- Must have members participating in at least 02 events (Major and Minor) per year (Each member must participate in at least one Major event of the year)

📢 How to register

- Guild Leaders will register to form guild according to Form at ECS HQ or Online: Build your Guild.

❤️ Note:                           

- Guilds must update their members list every 6 months.

- All Guild changes must be notified to ECS 30 days in advance.

- All guilds are required to abide with Courtesy Rules when join the Major and Minor Events.

- Guilds whose members violate will be punished depending on the severity: (V)

o Reminder for the first violation (applies to the entire guild when members violate) 

o Minus 10% of Guild Points for the second violation

o Minus 50% of Guild Points for the 3rd violation

o Disbanding the Guild after the 4th violation

🏆 Guild Points:

- Guild Points is the ranking score of Guilds on the Guild Chart. Guild Points can be earned through the participation of Guild members in ECS Major and Minor Events (VI). Guild rankings will be summarized and reset every year.

- Guild Points will be summarized and reset every year.

🎁  Rewards for Guild and members who achieved achievements during the year:

- For Guild with highest Guild Points score in year - Master Guild:

• Guild accounts will receive a 10% discount for 1 year when making purchases at ECS. (From 01/01/2022 to 31/12/2022)

• Be honored on communication tools, groups and in stores

• Trophy and badge for Master Guild.

•  5,000,000 VND ECS Voucher

- For Guild with 2nd highest Guild Points in the year - Captain Guild:

• Guild accounts will receive a 5% discount for 1 year when making purchases at ECS. (From 01/01/2022 to 31/12/2022)

• Honored on communication tools, group and in-store 

• Badge for Captain Guild.

• 3,000,000 VND ECS Voucher

- For Guild with 3rd highest Guild Points in the year - Lieutenant Guild:

• Honored on communication tools, group and in-store 

• Badge for the Lieutenant Guild

• 2,000,000 VND ECS Voucher.

- For individual achievements:

• Members with the highest Guild Point in the year - Champion: 3,000,000 VND ECS Voucher.

• Members with the 2nd highest Guild Point in the year - Sergeant : 2,000,000 VND ECS Voucher.

• Members with the 3rd highest Guild Point in the year - Elite: 1,000,000 VND ECS Voucher.

👉 What are you waiting for, people of the Empire! Along with the comrades, gathered and created a Guild of your own to compete, interacting with the same interests in the community. Become a part of Hobby's community in Vietnam!

📌 Notes:

I. Depending on the program that the Local Store runs. Official stores are not required to run Guild System.

II. Registration deadlines still apply.

III. Applies to empty cabinets

IV. Only review, not use points

V. Duration of application is within 12 months

VI. Scored events, activities and points received will be notified for each event

☎️ For any questions, please contact Empire Capital Shop at fanpage or call: 0931-985-416 (Mr. Tuan Ngoc)

👍 Join the Vietnam Warhammer 40000 Club community to exchange and join events with members with similar interests!!!

Empire Capital Shop
BÌNH LUẬN

Bình luận